Pobyty doma/návštěvy v rodině

Pravidla pro povolení víkendového či prázdninového pobytu dětí se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §26, odst. 1, písm. e):

  1. osoby odpovědné za výchovu či osoby blízké, minimálně 5 dní předem požádají ředitelku DD o povolení pobytu dítěte
  2. žádost musí obsahovat: délku pobytu, jméno osoby, u které se bude dítě zdržovat a přesná adresa pobytu s dítěte
  3. sociální pracovnice DD požádá písemně příslušný OSPOD o provedení šetření v místě bydliště žadatele
  4. povolení ředitelky je vydáno na základě písemného souhlasu příslušného OSPOD
  5. ředitelka má právo pobyt nepovolit či zrušit
  6. při vydání a přijímání dítěte je nutno vyplnit „Dohodu o přechodném pobytu dítěte“

Pokud OSPOD vydá zamítavé stanovisko, ředitelka žádost zamítne.

 

 

Návštěvy rodičů či blízkých

Rodiče a další příbuzní dětí DD mohou děti v DD navštěvovat, pokud jejich kontakt s dítětem nebyl omezen nebo jinak upraven soudem v určených návštěvních hodinách. Jiný termín je nutno předem domluvit s ředitelkou DD. Návštěva bude povolena pouze v případě, že nenaruší chod DD podle plánů činností.

Osoby odpovědné za výchovu mohou jít s dítětem na procházku, pokud skýtají záruku, že dítě přivedou v pořádku a v dohodnutém čase (u dětí mladší 7 let).

Kontakt s osobami zodpovědnými za výchovu udržují děti za pomocí dopisů, emailů, SMS zpráv a telefonů.

 

 

Návštěvní řád DD, kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami

Rodiče a další příbuzní dětí DD mohou děti v DD navštěvovat, pokud jejich kontakt s dítětem nebyl omezen nebo jinak upraven soudem kdykoli během dne, po dohodě s ředitelkou a s ohledem na výchovně vzdělávací plány dětí, nebo akce DD.

Osoby odpovědné za výchovu mohou jít s dítětem na procházku pokud skýtají záruku, že dítě přivedou zpět v pořádku a v dohodnutém čase (u dětí mladších 7 let). Ostatním dětem může vychovatel poskytnout osobní volno.

Pro setkání s dítětem jim vychovatel poskytne oddělenou místnost (např. vestibul 2.NP), nebo mohou být na zahradě DD pokud tomu vyhovuje počasí. Děti mohou navštěvovat s ohledem na program rodinné skupiny rovněž jejich přátelé, pokud tyto návštěvy nejsou na určenou dobu omezeny ředitelkou DD opatřením ve výchově dítěte. Přátelé dětí a vzdálenější rodinní příslušníci mohou navštěvovat děti kdykoli, po dohodě s ředitelkou a s ohledem na výchovně vzdělávací plány dětí, nebo akce DD. Pokoje dětí nemohou tyto osoby navštěvovat.

Kontakt s osobami zodpovědnými za výchovu udržují děti i za pomocí dopisů, e-mailů, SMS zpráv a telefonů.